Security & Hacking

Exam #4 - Threats, Attacks, and Vulnerabilities - P.2

Nội dung: Các mối đe dọa, tấn công và lỗ hổng - P2 - Số câu: 15 - Yêu cầu: 13/15

Exam #3 - Threats, Attacks, and Vulnerabilities - P.1

Nội dung: Các mối đe dọa, tấn công và lỗ hổng - Số câu: 15 - Yêu cầu: 13/15

Exam #1: Common security threats

Nội dung: Các mối đe dọa bảo mật phổ biến - Số câu: 15 - Yêu cầu đạt: 13/15 câu