Windows

12 Thiết Lập Group Policy Quan Trọng Nhất cho Windows

Hướng dẫn chi tiết về 12 thiết lập Group Policy quan trọng nhất giúp tăng cường ...

Hướng dẫn cài đặt các quyền trên Windows: Group Policy ...

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt các quyền người dùng trên Windows bằng Group Pol...

Hiểu về Microsoft NTLM

Microsoft NTLM (NT LAN Manager) là một giao thức xác thực và bảo mật được phát t...

Active Directory (AD) và các kỹ thuật tấn công AD

Active Directory (AD) là một dịch vụ thư mục được Microsoft phát triển cho các m...

Bản cập nhật Windows 11 KB5028254 sửa lỗi và một số cải...

Bản cập nhật Windows 11 KB5028254 được phát hành vào ngày 13 tháng 7 năm 2023 và...