Presentation Layer (Tầng Trình Bày): Chức năng, nhiệm vụ, hình thức tấn công, rủi ro và cách phòng tránh

Mô hình OSI (Open Systems Interconnection) là một chuẩn quốc tế về cách các thiết bị mạng truyền thông với nhau. Mô hình này chia giao tiếp mạng thành bảy tầng (layers), mỗi tầng có chức năng riêng biệt. Dưới đây là mô tả chức năng, nhiệm vụ, hình thức tấn công, rủi ro và cách phòng tránh của Presentation Layer (Tầng Trình Bày) trong mô hình OSI:

May 25, 2024 - 21:45
May 25, 2024 - 23:19
 21
Presentation Layer (Tầng Trình Bày): Chức năng, nhiệm vụ, hình thức tấn công, rủi ro và cách phòng tránh

Chức năng:

 • Đảm bảo dữ liệu được trình bày đúng định dạng cho ứng dụng.
 • Xử lý việc mã hóa, giải mã, nén và giải nén dữ liệu.
 • Chuyển đổi các định dạng dữ liệu từ một hệ thống thành định dạng mà hệ thống khác có thể hiểu được.

Nhiệm vụ:

 • Chuyển đổi định dạng dữ liệu (Data Translation): Chuyển đổi dữ liệu từ định dạng này sang định dạng khác để các hệ thống khác nhau có thể hiểu được.
 • Mã hóa và giải mã (Encryption and Decryption): Bảo mật dữ liệu bằng cách mã hóa trước khi truyền và giải mã khi nhận.
 • Nén và giải nén (Compression and Decompression): Giảm kích thước dữ liệu để tiết kiệm băng thông và tăng tốc độ truyền tải.

Hình thức tấn công:

1. SSL/TLS Attacks (Heartbleed, POODLE, BEAST)

Kỹ thuật tấn công:

 • Heartbleed: Lợi dụng lỗ hổng trong tính năng Heartbeat của OpenSSL để đọc dữ liệu bộ nhớ của máy chủ.
 • POODLE: Khai thác lỗ hổng trong SSL 3.0 để giải mã nội dung được mã hóa.
 • BEAST: Tấn công vào SSL/TLS bằng cách khai thác lỗ hổng trong cơ chế mã hóa block cipher để giải mã dữ liệu.

Rủi ro:

 • Trộm cắp dữ liệu nhạy cảm
 • Nghe lén và giải mã thông tin được mã hóa
 • Mất tính bảo mật của các kết nối HTTPS

Cách phòng tránh:

 • Cập nhật và vá các lỗ hổng trong phần mềm SSL/TLS.
 • Ngừng sử dụng các phiên bản giao thức lỗi thời như SSL 3.0, thay vào đó sử dụng các phiên bản an toàn hơn như TLS 1.2 hoặc 1.3.
 • Triển khai Perfect Forward Secrecy (PFS) để bảo vệ dữ liệu trong trường hợp khóa riêng bị xâm phạm.

2. Certificate Spoofing

Kỹ thuật tấn công:

 • Kẻ tấn công tạo ra các chứng chỉ giả mạo để đánh lừa người dùng và các hệ thống, làm cho họ tin rằng họ đang giao tiếp với một máy chủ hợp lệ.

Rủi ro:

 • Nghe lén và giả mạo dữ liệu
 • Giả mạo danh tính máy chủ hoặc dịch vụ
 • Trộm cắp thông tin nhạy cảm

Cách phòng tránh:

 • Sử dụng các chứng chỉ số từ các CA (Certificate Authority) tin cậy và thường xuyên kiểm tra tính hợp lệ của chứng chỉ.
 • Triển khai Certificate Transparency để giám sát và phát hiện các chứng chỉ giả mạo.
 • Sử dụng HSTS (HTTP Strict Transport Security) để buộc trình duyệt chỉ sử dụng các kết nối HTTPS hợp lệ.

3. XML External Entity (XXE) Attack

Kỹ thuật tấn công:

 • Kẻ tấn công chèn các thực thể XML độc hại vào tài liệu XML, khiến hệ thống xử lý tài liệu này tải và xử lý các thực thể độc hại.

Rủi ro:

 • Tiết lộ thông tin nội bộ
 • Thực thi mã độc từ xa
 • Tấn công từ chối dịch vụ (DoS)

Cách phòng tránh:

 • Vô hiệu hóa các thực thể XML không cần thiết trong trình phân tích XML.
 • Sử dụng thư viện và công cụ XML được cập nhật và bảo mật.
 • Thực hiện kiểm tra và làm sạch dữ liệu đầu vào.

4. Unicode and Character Encoding Attacks

Kỹ thuật tấn công:

 • Kẻ tấn công lợi dụng các lỗ hổng trong việc xử lý mã hóa ký tự để vượt qua các biện pháp bảo mật hoặc chèn mã độc.

Rủi ro:

 • Thực thi mã độc
 • Bypass các biện pháp bảo mật
 • Giả mạo dữ liệu

Cách phòng tránh:

 • Kiểm tra và làm sạch tất cả dữ liệu đầu vào, đặc biệt là các ký tự đặc biệt và mã hóa.
 • Sử dụng các thư viện xử lý mã hóa được cập nhật và bảo mật.
 • Triển khai các biện pháp xác thực và mã hóa mạnh mẽ.

5. Man-in-the-Middle (MitM) Attack on SSL/TLS Handshake

Kỹ thuật tấn công:

 • Kẻ tấn công chèn mình vào giữa quá trình bắt tay SSL/TLS để nghe lén hoặc thay đổi thông tin truyền tải.

Rủi ro:

 • Nghe lén và giả mạo dữ liệu
 • Trộm cắp thông tin nhạy cảm
 • Mất tính bảo mật của kết nối

Cách phòng tránh:

 • Sử dụng các chứng chỉ SSL/TLS mạnh và từ các CA tin cậy.
 • Triển khai cơ chế xác thực mạnh như HSTS để ngăn chặn các cuộc tấn công MitM.
 • Giám sát và phát hiện các hành vi bất thường trong quá trình bắt tay SSL/TLS.

6. JSON Web Token (JWT) Attacks

Kỹ thuật tấn công:

 • Kẻ tấn công khai thác các lỗ hổng trong việc xử lý và xác thực JWT để giả mạo thông tin hoặc chiếm quyền truy cập.

Rủi ro:

 • Giả mạo thông tin phiên người dùng
 • Trộm cắp thông tin nhạy cảm
 • Chiếm quyền truy cập trái phép

Cách phòng tránh:

 • Sử dụng các thuật toán mã hóa mạnh cho JWT.
 • Kiểm tra và xác thực tính toàn vẹn của JWT.
 • Triển khai các biện pháp bảo mật bổ sung như xác thực đa yếu tố (MFA).

7. Padding Oracle Attack

Kỹ thuật tấn công:

 • Kẻ tấn công khai thác các thông báo lỗi từ việc giải mã dữ liệu để dần dần giải mã thông tin được mã hóa.

Rủi ro:

 • Giải mã dữ liệu nhạy cảm
 • Trộm cắp thông tin
 • Bypass các biện pháp bảo mật

Cách phòng tránh:

 • Sử dụng các chế độ mã hóa không dễ bị tấn công padding oracle, như GCM hoặc CCM.
 • Kiểm tra và cập nhật phần mềm để vá các lỗ hổng liên quan đến padding oracle.
 • Triển khai các biện pháp kiểm tra và xử lý lỗi bảo mật.

8. MIME Sniffing Attack

Kỹ thuật tấn công:

 • Kẻ tấn công khai thác việc trình duyệt không xác định đúng loại MIME của nội dung để thực thi mã độc hoặc giả mạo dữ liệu.

Rủi ro:

 • Thực thi mã độc
 • Bypass các biện pháp bảo mật
 • Giả mạo dữ liệu

Cách phòng tránh:

 • Cấu hình máy chủ để gửi đúng loại MIME cho tất cả các tài liệu.
 • Sử dụng các tiêu đề HTTP như X-Content-Type-Options: nosniff để ngăn chặn MIME sniffing.
 • Kiểm tra và làm sạch tất cả các dữ liệu đầu vào và đầu ra.

Bằng cách hiểu rõ các kỹ thuật tấn công và thực hiện các biện pháp phòng tránh nêu trên, các tổ chức có thể bảo vệ hệ thống mạng của mình khỏi các tấn công tầng 6 theo mô hình OSI một cách hiệu quả hơn.

Cảm xúc của bạn?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow