Cloud Security Framework

Cloud Security Framework bao gồm các yếu tố quan trọng cần xem xét để bảo vệ hệ thống đám mây. Nội dung chính được phân loại thành các phần sau:

May 20, 2024 - 17:38
 209
Cloud Security Framework

1. User Access Management (Quản lý truy cập người dùng):

   - Identity (Danh tính): Xác định người dùng.

   - Authentication (Xác thực): Đảm bảo người dùng là ai mà họ tuyên bố.

   - Authorization (Phân quyền): Cấp quyền truy cập theo vai trò và trách nhiệm.

   - User Management (Quản lý người dùng): Quản lý thông tin và quyền hạn của người dùng.

2. Data Security (Bảo mật dữ liệu):

   - Data Classification and Control (Phân loại và kiểm soát dữ liệu): Phân loại và quản lý dữ liệu theo mức độ nhạy cảm.

   - Data Life Cycle Management (Quản lý vòng đời dữ liệu): Quản lý dữ liệu từ lúc tạo ra đến khi hủy.

   - Data Encryption (Mã hóa dữ liệu): Bảo vệ dữ liệu bằng cách mã hóa.

   - Data Availability (Khả dụng dữ liệu): Đảm bảo dữ liệu luôn sẵn có khi cần.

   - Data Resiliency (Khả năng phục hồi dữ liệu): Đảm bảo dữ liệu có thể phục hồi sau sự cố.

3. Hardware & Software (Phần cứng và phần mềm):

   - Physical Security (Bảo mật vật lý): Bảo vệ cơ sở hạ tầng vật lý.

   - Server Hardening (Củng cố máy chủ): Cấu hình máy chủ để giảm thiểu lỗ hổng bảo mật.

   - Security Patches (Bản vá bảo mật): Cập nhật phần mềm để vá lỗ hổng bảo mật.

4. Network Security (Bảo mật mạng):

   - Firewall (Tường lửa): Bảo vệ mạng bằng cách chặn lưu lượng không mong muốn.

   -  Virtual Private Network (VPN): Mạng riêng ảo để bảo vệ dữ liệu truyền tải.

   - Internet Gateway (Cổng Internet): Quản lý truy cập internet.

   - Security Group (Nhóm bảo mật): Kiểm soát truy cập vào tài nguyên.

   - Public and Private Subnets (Mạng con công cộng và riêng tư): Phân chia mạng để tăng cường bảo mật.

   - Bastion Hosts: Máy chủ trung gian bảo vệ truy cập từ xa.

   - Internet Communication (Giao tiếp internet): Bảo mật giao tiếp qua internet.

5. Disaster Recovery (Phục hồi thảm họa):

   - Minimal Service Interruption Strategy (Chiến lược gián đoạn dịch vụ tối thiểu): Giảm thiểu thời gian dịch vụ bị gián đoạn.

   - Failover Mechanism (Cơ chế chuyển đổi dự phòng): Đảm bảo hệ thống chuyển đổi tự động khi có sự cố.

   - Auto Healing Mechanism (Cơ chế tự phục hồi): Hệ thống tự động khắc phục sự cố.

   - Replication Mechanism (Cơ chế sao chép): Sao chép dữ liệu để bảo vệ.

   - Backup and Restore Strategy (Chiến lược sao lưu và khôi phục): Đảm bảo dữ liệu có thể khôi phục từ bản sao lưu.

   - Data Loss Prevention Strategy (Chiến lược ngăn ngừa mất dữ liệu): Ngăn ngừa mất mát dữ liệu.

6. Governance and Compliance (Quản trị và tuân thủ):

   - Physical Data Location Requirement (Yêu cầu vị trí dữ liệu vật lý): Định vị dữ liệu vật lý đúng quy định.

   - Service Level Agreement (SLA) (Thỏa thuận mức dịch vụ): Thỏa thuận giữa nhà cung cấp và khách hàng về mức dịch vụ.

   - Regulatory Compliance (Tuân thủ quy định): Tuân thủ các quy định và luật pháp.

   - Security Audit (Kiểm toán bảo mật): Kiểm tra và đánh giá bảo mật.

   - Security Assessments (Đánh giá bảo mật): Đánh giá hệ thống bảo mật định kỳ.

7. Monitoring and Logging (Giám sát và ghi nhật ký):

   - Traffic Monitoring (Giám sát lưu lượng): Theo dõi và phân tích lưu lượng mạng.

   - Threat Monitoring (Giám sát mối đe dọa): Giám sát các mối đe dọa bảo mật.

   - Logging and Analysis (Ghi nhật ký và phân tích): Ghi lại và phân tích các hoạt động.

   - Incident Response (Phản ứng sự cố): Phản ứng và giải quyết sự cố bảo mật.

   - Mitigation Strategy (Chiến lược giảm thiểu): Chiến lược giảm thiểu rủi ro.

8. Others (Khác):

   - Application Security (Bảo mật ứng dụng): Bảo vệ ứng dụng khỏi các lỗ hổng bảo mật.

   - Third Party Security Management (Quản lý bảo mật bên thứ ba): Quản lý rủi ro liên quan đến bên thứ ba.

   - Service Security Management (Quản lý bảo mật dịch vụ): Quản lý bảo mật các dịch vụ cung cấp.

Khung bảo mật này nhằm đảm bảo an toàn cho các hệ thống đám mây bằng cách quản lý rủi ro và bảo vệ dữ liệu, hệ thống phần cứng và phần mềm, mạng, cũng như đảm bảo khả năng phục hồi và tuân thủ các quy định pháp lý.

Cảm xúc của bạn?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow